Saratov: Khudoshchestvenny Kinematograf

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Volga Federal District (Privolzhsky Federalny Okrug)
Federal Subject: Saratovskaya Oblast
City: Saratov

"Artistic Cinema".

Saratov: Khudoshchestvenny Kinematograf Front Text: "Vydayushiyasya szdaniya g. Saratova. Ugol Nemetskoi i Volskoy ul. Khudoshchestvenny kinematograf."
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/6526

CARTHALIA Homepage