Rybinsk: Dvorets Kultury Zavoda Poligrafiyeskikh Mashin

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Central Federal District (Centralny Federalny Okrug)
Federal Subject: Yaroslavskaya Oblast
City: Rybinsk (Shcherbakov, Andropov)
Location: Ulitsa Lugovaya 17 / Komsomolskaya Ploshchad

Palace of Culture of the Printing Machine Plant.

Link: Wikidata

Rybinsk: Dvorets Kultury Zavoda Poligrafiyeskikh Mashin Reverse Text: "Rybinsk. Dvorets kultury zavoda poligrafiyeskikh mashin"
Publisher: Planeta, Moskva; 1970
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Rybinsk: Dvorets Kultury Zavoda Poligrafiyeskikh Mashin Reverse Text: "Rybinsk. Dvorets kultury zavoda poligrafiyeskikh mashin"
Publisher: Planeta, Moskva; 1971
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/5483

CARTHALIA Homepage