Vinnytsia: Budynok Ofitseriv

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Vinnytsia (Vinnitsa)
Location: vulitsya Kochyubinskovo 37

Built 1935 by Josyp Karakis as "House of Officers". 1946-1947 rebuilding. Used as a concert hall. Ca. 1000 seats. Partially destroyed by Russian missiles on 14 July 2022.

Link: Wikipedia

Vinnytsia: Budynok Ofitseriv Reverse Text: "Vinnitsya. Palac kultury"
Publisher: ?, Kiev; 3.IX.-1958
Size: Modern
Not sent.

Vinnytsia: Budynok Ofitseriv Front Text: "Vinnytsia"
Reverse Text: "Vinnytsya. Budynok ofitseriv. Vinnytsia. House of Officers.", "Rosiyske vtorhnennya v Ukrainu (2022). Russian invasion of Ukraine (2022)"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2022
Size: Modern
Not sent.

Vinnytsia: Budynok Ofitseriv Front Text: "Vinnytsia, 2002"
Reverse Text: "Vinnytsya. Budynok ofitseriv ta budynok pobutu 'Yuvileyniy'. Vinnytsia. House of Officer's and household building 'Yuvileyniy'", "Rosiyske vtorhnennya v Ukrainu (2022). Russian invasion of Ukraine (2022)"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2022
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8688

CARTHALIA Homepage