Nizhyn: Dramatichny Teatr im. M. Kotsiubynskovo

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Nizhyn (Nezhin)
Location: Vulytsya Vozdvyzhenska 24

Opened 8 March 2002. Named after the Ukrainian writer, Mykhailo Kotsiubynsky (1864-1913)

Links: www.nezhin-dram.in.ua, Wikipedia

Nizhyn: Dramatichny Teatr im. M. Kotsiubynskovo Reverse Text: "Nizhyn 1025 993-2018", "Dramatichny teatr im. M. Kotsiubynskovo, Dramatichesky teatr im. M. Kotsyubinskovo, Kostiubynsky Drama theatre"
Publisher: EJ Design Studio Eugene July; 2018
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/6172

CARTHALIA Homepage