Makariv: Budinok Kultury

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Makariv
Location: Vulytsya Bogdana Khmelnitskovo / Vuilytsya Dymytriya Rostovskovo

House of culture. Severely damaged by a Russian missile attack during the Russian invasion of Ukraine in 2022.

Link: Wikidata

Makariv: Budinok Kultury Front Text: "Makariv - Makariv (2022)"
Reverse Text: "Makariv. Kyivska oblast. Budynok kulturi. Makariv. Kyiv Oblast. House of culture.", "Rosiyske vtorhnennya v Ukrainu (2022). Russian invasion of Ukraine (2022)"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2022
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8703

CARTHALIA Homepage