Kyiv: Kinoteatr Zhovten

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Kyiv (Kiev)
Location: Vulytsya Kostyantyinvska 26

Cinema "October". Built 1931 by Valerian Rykov.

Links: zhovten-kino.kiev.ua, Wikipedia

Kyiv: Kinoteatr Zhovten Front Text: "Kyiv", inscription: "Zhovten Kinoteatr"
Reverse Text: "Kiev. Kinoteatr 'Zhovten'. Kyiv. Cinema 'Zhovten'"
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/8234

CARTHALIA Homepage