Kyiv: Kinoteatr Ukraina

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Kyiv (Kiev)
Location: Vulytsya Arkhitektora Horodetskoho 5 (Vulytsya Karla Marksa 5)

Cinema "Ukraine".

Links: kinoafisha.ua, Wikipedia

Kyiv: Kinoteatr Ukraina Reverse Text: "Ukrainska SSR, Kiev, Gosudarstvenny Dramatichesky Teatr im. Ivana Franka"
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/4729

CARTHALIA Homepage