Khmelnytskyi: Filarmoniya

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Khmelnytskyi
Location: Vulytsya Gagarina 7 / Vulytsya Kamyanetska

Concert hall, opened 1982.

Links: oblfilarmonia.com, Wikipedia

Khmelnytskyi: Filarmoniya Front Text: "Khmelnytskyi", "Filarmoniya", inscription: "Filarmoniya"
Reverse Text: "Khmelnytskyi. Filarmoniya. Khmelnitsky. Filarmoniya. Khmelnytskyi. Philharmonic.
Publisher: EJ Studio Eugene July; 2021
Size: Modern
Not sent.
Reverse (with a view from Soviet times):
Khmelnytskyi: Filarmoniya

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/7586

CARTHALIA Homepage