Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa

Country: Belarus
City: Vitebsk (Viciebsk)
Location: Zamkavaya vulitsa

Drama theatre, named in honour of the Belarusian writer, Yakub Kolas (1882-1956).

Links: kolastheatre.by, Wikipedia

Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa Reverse Text: "Vitebsk. Zdanie belorusskovo gosudarstvennovo dramaticheskovo teatra imeni Yakuba Kolasa"
Publisher: Planeta, Moskva; 1976; 8v-2441
Size: Classic
Not sent.

Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa Picture: above: theatre
Front Text: "Viciebsk - Vitebsk", "Belarusni dramatichny teatr imya Ya. Kolasa. Ploshcha Pervmogi. Krayazhnautsy museu."
Publisher: USSR Minstery; 1991
Type: postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa Front Text: "Natsyyanalny akademichny dramatichny teatr imya Ya. Kolasa", " A. K. Ilyinski u roli Khlestakova u spektakl 'Revizor' M. Gogalya" (Alexander Konstantinovich Ilyinsky in the role of Klestakov in the play 'The Revisor' by N. Gogol)
Publisher: Belpohsta; 11 Nov 2003
Type: postal card with printed stamp
Size: Modern
Not sent.

Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa Reverse Text: "Vitebsk. Nationalnyi akademichesky dramatichesky teatr im. Ya. Kolasa, National Academic Theatre of Drama named after Yakub Kolas"
Type: souvenir card, not intended for postal use
Size: Classic
Not sent.

Vitebsk: Dramatichny Teatr imya Jakuba Kolasa Type: First Day Cover (Belarus, 29 June 2014)
Size: 16.1 x 11.3 cm
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/4169

CARTHALIA Homepage