Svishtov: Moderniya Teatr

Country: Bulgaria
City: Svishtov
Location: (ploshad Piyatsata)

Demolished (?).

Svishtov: Moderniya Teatr Front Text: "Moderniya teatr, gradskiya chasovnik i ploshada 'Piyatsata'. Modernes Theater, Stadt-Uhr und Marktplatz 'Piazata'", "Pozdrav ot Svishtov - Gruss von Sistov."
Publisher: Izdanie na D. T. Damianov, Svishtov; Verlag D. T. Damianoff, Sistov; No. 22
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: https://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/4637

CARTHALIA Homepage